POMOC W UZYSKANIU DOTACJI

ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

W RAMACH RPO ŁÓDZKIE:

 

Poddziałanie  IV.1.2 Odnawialne źródła energii

 

KTO?

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 3. przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne,
 4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 5. jednostki naukowe,
 6. szkoły wyższe,
 7. organizacje pozarządowe,
 8. podmioty lecznicze,
 9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 10. organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

 

NA CO?

 1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

 2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:
− w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
− w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
− w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
− w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Poddziałanie  IV.3.2 Ochrona powietrza

 

 

KTO?

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst;
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 3. przedsiębiorcy;
 4. organizacje pozarządowe;
 5. jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe;
 6. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

 

NA CO?

 • budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,

 • wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe),

 • budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego

 

 

Poddziałanie  IV.2.2 Termomodernizacja budynków

 

 

KTO?

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 4. jednostki naukowe,
 5. szkoły wyższe,
 6. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 7. podmioty lecznicze,
 8. instytucje kultury,
 9. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 10. organizacje pozarządowe,
 11. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

NA CO?

 • głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

 • głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne

Budynki użyteczności publicznej zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm. ) Przez budynek komunalny rozumie się budynek, w którym wszystkie lokale mieszkalne są własnością gminy.

 

Poddziałanie  6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, RPO Łódzkiego

 

 

KTO?

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,

 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

 4. jednostki naukowe,

 5. szkoły wyższe,

 6. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

 7. podmioty lecznicze,

 8. instytucje kultury,

 9. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

 10. organizacje pozarządowe,

 11. Państwowe Gospodastwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

 

NA CO?

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji. Możliwa jest odbudowa części zabytku, która obejmuje maksymalnie 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku. W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia: - zakup wyposażenia niezbędnego do zachowania pełnionych funkcji kulturalnych lub nadania funkcji kulturalnych, - prace polegające na zagospodarowaniu otoczenia wokół zabytku (jeżeli to otoczenie jest wpisane do rejestru zabytków), - konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów, - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie, - ochrona zabytku przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych).

 • Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy nowego budynku w określonym miejscu oraz odbudowy), zakup wyposażenia dla instytucji kultury. W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia: - konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów, - ochrona zasobów przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych), - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie. Projekty wsparte w ramach działania muszą wynikać z przeprowadzonej analizy popytu, wskazującej, że ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, szczególnie w aspekcie wpływu projektu na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, oraz na całoroczną aktywność gospodarczą. Ponadto, dofinansowana w działaniu infrastruktura będzie wykorzystana i zagospodarowana zgodnie z celem niniejszego działania, stanowiąc uzupełnienie dla działań finansowanych z EFS.

Projekty wsparte w ramach działania muszą być zgodne z Programem rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Copyright by Allando sp. z o.o. Tuszyn

Created with WebWaveCMS