POMOC W UZYSKANIU DOTACJI

ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty zakończone sukcesem:

 

 

Umorzenie pożyczki - Termomodernizacja budynku Studium Muzyki Koscielnej Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi

Zadanie polegające na częściowym umorzeniu pożyczki, w celu realizacji innego zadania z zakresu termomodernizacji budynku - Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej
w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa
i budynek administracyjno – gospodarczy – Termomodernizacja budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Poprawa warunków pracy w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Dobroniu

 

Zadanie polegające na poprawie warunków pracy pracowników ww. podmiotów, poprzez likwidację czynników uciążliwych w zakresie oświetlenia na stanowiskach pracy. Narzędziem do poprawy warunków pracy w przypadku tego przedsięwzięcia jest wymiana oświetlenia na stanowiskach pracy. Realizacja projektu dostosowuje stanowiska pracy do obowiązujących norm i przepisów, oraz umożliwi likwidację czynników uciążliwych w organizacji.

Finansowanie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - dotacja  

 

 

Dostawa urządzeń LED służących do oświetlenia hali sportowej, pomieszczeń biurowych oraz terenu będącego własnością Chojeńskiego Klubu Sportowego w Łodzi

 

Zadanie obejmowało kompleksową modernizację oświetlenia w obiektach sportowych i biurowych Klubu oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego z tradycyjnego na LED. Przedmiot umowy obejmował prace audytowe,  dostawę urządzeń, prace instalacyjne oraz usługę doradczą związaną z pozyskaniem finansowania.

Finansowanie:  Bank Ochrony Środowiska - pożyczka preferencyjna na realizację zadania proekologicznego.

 

 

 

Modernizacja oświetlenia tradycyjnego na LED w wybranych placówkach oświatowych w gminie Wieliszew

 

Modernizacja obejmowała kompleksową wymianę oświetlenia  w wybranych obiektach oświatowych Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałem przedszkolnym w Skrzeszewie,
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie,

Inwestycja dotyczyła również  wymiany oświetlenia w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym, Szkoły Podstawowej. im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie, W ramach zadania została opracowana kompletna dokumentacja techniczna i aplikacyjna związana z uzyskaniem finansowania.

Finansowanie: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie - pożyczka z umorzeniem

 

 

 

 

Kolektory słoneczne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego

Kolektory słoneczne firmy Viessmann dla 146 gospodarstw domowych. Budowa każdego kolektora słonecznego firmy Viessmann spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe normy europejskiej EN12975, dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu tej firmy w ich produkcji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej 3 - zmiana paliwa opałowego na bardziej ekologiczne – jakim jest pellet
Hala widowiskowo – sportowa Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66 - montaż pompy ciepła

Poprawiono ogólny stan techniczny budynków, a w szczególności ich efektywność energetyczna w wyniku docieplenia ścian, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o. obejmującej płukanie rur i grzejników w przypadku następujących budynków:
Urząd Miejski ul. Zakroczymska 30.

Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ul. Mazowieckiej 12 -
Publiczne Przedszkole Nr 3 przy ul. Boh. Modlina 26,
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Modlinie Twierdzy ul. 29 Listopada 109,
Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Chemików 1 A,
Publiczne Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej 3,
Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Długiej 10,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

Rewitalizacja parku miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Wartość projektu: 7 763 099,54 zł
Wartość dofinansowania: 5 720 053,71 zł
 
Trzy płaszczyzny placów w „części historycznej” i duży plac w „części nowoczesnej” w kształcie zegara słonecznego, składający się ze sceny, amfiteatralnej widowni i fontanny. W zachodniej części parku teren ok. 1000m kw. przeznaczony na plac zabaw. Dobrane urządzenia będą przeznaczone dla dwóch grup wiekowych od 2 do 6 lat i od 6 do 12 lat .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 

Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  Projekt wyróżniał się spośród innych realizowanych przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki tym, że nie dotyczył przekazania środków na działalność inwestycyjną, ale na przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych, mających pomóc w stworzeniu terenów inwestycyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Całkowita wartość Projektu Funduszu Spójności:

24 175 913,67 zł 

Kwota dotacji z Funduszu Spójności:

12 688 985,97zł

 

Zadanie 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków „Południe”. 

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja istniejących obiektów oczyszczalni oraz naprawa wyeksploatowanych urządzeń technologicznych. Główny nacisk modernizacji położony będzie na rozwiązanie gospodarki osadowej.

Zadanie 2. Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Przeskok i kanalizacji w ul. Mieszka I (okolice dzielnicy Modlin Górka)

  1. Zadanie polegać będzie na budowie około 0,3 km sieci wodociągowej oraz 0,3 km sieci kanalizacyjnej w ul. Przeskok

  2. Zadanie polegać będzie na budowie w ul. Mieszka I około 1,8 km sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym, około 10 m
    w systemie tłocznym

Zadanie 3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego (południowe dzielnice)

Zadanie polegać będzie na budowie 5,84 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Boh. Modlina i Spacerowej.

Zadanie 4. Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Mieszka I

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja pompowni odbierającej i przetłaczającej ścieki z dzielnicy Modlin Górka

Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Modlin Górka

Zadanie polegać będzie na budowie 3,50 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarneckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej,
Na skarpie, Gen. Thommee oraz ul. Chłodnia.

Finansowanie:  Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I, działanie 1.1

 

Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek" - projekt partnerski

Finansowanie : Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

 

Równe szanse  dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej  –eInclusion -

wartość projektu: 3 671 881.74 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 053 364.79 zł
 

Inicjatywa zrealizowana dla  225 gospodarstw domowych w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej, utworzenie Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu, wybudowaniu szerokopasmowej infrastruktury sieciowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Finansowanie: Projekt zrealizowany ze środków działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polegający na wyrównaniu szans w dostępie do Internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACJE POŻYCZKI DOFINANSOWANIE

FINANSOWANIE INWESTYCJI

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Wieloletnie doświadczenie związane z przygotowaniem, koordynowaniem oraz realizacją i rozliczaniem przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej wraz z pozyskiwaniem środków na te cele pozwala mi na pełen profesjonalizm w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele inwestycyjne.

 

Łączna wartość pozyskanych przez 15 lat dotacji przekracza 50 mln złotych.

Copyright by Allando sp. z o.o. Tuszyn

Created with WebWaveCMS