DOTACJE I POŻYCZKI

NA TWOJE INWESTYCJE

ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

Na takie roboty możesz otrzymać dofinansowanie

współpracując z nami:

 

 

 

1.    zakup, dostawa, montaż oraz modernizacja instalacji i urządzeń do produkcji i magazynowania energii wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, takich jak np. kotły c.o., kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, instalacje do pozyskiwania biogazu oraz jednostki kogeneracyjne;

 

2.    zakup, wykonanie i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.; 

 

3.    zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji prac termomodernizacyjnych np.: okna, drzwi zewnętrzne, materiały termoizolacyjne wraz z kosztami robót budowlano-montażowych z uwzględnieniem kosztów  związanych z zapewnieniem wymagań w zakresie ochrony ptaków i nietoperzy, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;

 

4.    zakup, dostawa,  montaż oraz  modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 

5.    wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego na energooszczędne;

 

6.    rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej, gazowej z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie) obejmujących również odtworzenie podbudowy i nawierzchni jezdni lub chodników łącznie do szerokości 1 metra w pasie prowadzonych robót;

 

7.    zakup lub modernizacja oświetlenia drogowego (ulicznego), parkowego na energooszczędne wraz z jego montażem;


8.    modernizacja procesów technologicznych prowadzących do zmniejszenia energochłonności i uciążliwości dla środowiska, w tym m.in. rekuperacja; 


9.    zakup, dostawa, montaż automatyki i sterowania, opomiarowania, rozruchu technologicznego, prób szczelności instalacji  i urządzeń, system zarządzania budynkiem (BMS); 


10.    opracowanie instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn, urządzeń i instalacji;


11.    zakup pojazdów niskoemisyjnych lub elektrycznych służących realizacji zadań publicznych;


12.    zakup samochodów elektrycznych w przypadku przeznaczenia środków pochodzących  z częściowego umorzenia pożyczek z środków WFOŚiGW w Łodzi;


13.    budowa lub rozbudowa punktów lub stacji ładowania pojazdów elektrycznych;


14.    budowa ekranów akustycznych chroniących przed hałasem; 


15.    demontaż urządzeń podlegających wymianie, wywiezienie i utylizacja odpadów lub  materiałów powstałych w wyniku realizacji zadania, uporządkowanie terenu - jeśli koszty te związane są bezpośrednio z pracami, o których mowa powyżej

 

Jeżeli masz wątpliwości, czy działania, które planujesz można sfinansować

dotacją albo pożyczką ?

 

Napisz: info@allando.com.pl

 Zadzwoń: tel. 667 55 26 36

Copyright by Allando sp. z o.o. Tuszyn                                                                                                                                       Created with WebWaveCMS