POMOC W UZYSKANIU DOTACJI

ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

Najnowsze projekty:

 

„Nowe miejsca przedszkolne - Wysoka jakość edukacji w Aleksandrowie Łódzkim

 

Beneficjentem projektu jest Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała. Głównym celem projektu jest wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieu 3-6lat (oraz 2,5latki) w okresie 01.09.2018 - 30.04.2020 oraz podniesienie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć dodatkowych w okresie 01.09.2018 - 30.04.2020. Utworzenie nowego przedszkola oraz zapewnienie zajęć dodatkowych przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ- zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  Założeniem dla nowoutworzonego przedszkola jest działanie w oparciu o metodę Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. 

 

Finansowanie:

RPO województwa łódzkiego
Koszt całkowity: 884 611,73 zł
Kwota dofinansowania: 757 919,97 zł

 

 

"Wspólny rozwój - twój żłobek i moja praca"

 

Beneficjentem projektu jest Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała. Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób. Utworzenie miejsc w złobku przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt adresowany jest do  rodziców dzieci  powyżej 52  tygodnia  życia  do  lat  3,  zamieszkałych na terenie gminy,  przebywających  na  urlopie  macierzyńskim, wychowawczym  lub  pozostające  bez  zatrudnienia,  które  fakt  posiadania  i  wychowywania  dzieci chcą  pogodzić  z  możliwością  podjęcia  lub  kontynuowania  pracy. Projekt  ma  pomóc  rodzicom posiadającym dzieci w pogodzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym, które dzięki wsparciu zostaną  zaktywizowane,  co  wpłynie  na  wyrównywanie  szans  społecznych  i  zawodowych. Również dzieci objęte opieką żłobkową zyskają większe szanse na dynamiczny rozwój społeczny i poznawczy.

Finansowanie:

RPO województwo łódzkie

Koszt całkowity: 1 131 619,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 028 585,40 zł

 

 

Efektywne energetycznie obiekty Parafii św. Archaniołów Rafała
i Michała w Aleksandrowie Łódzkim
(Kościół Parafialny, obiekt ul. Warszawska 2)

 

Wnioskodawcą jest Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim.Obiekty objęte przedmiotowym projektem zlokalizowane są na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Kościół Parafialny znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 3, drugi budynek przy ul. Warszawskiej 2. Celem spójnym z założeniami i wytycznymi dla Działania IV.2.2 Termomodernizacja budynków, RPO województwa łódzkiego jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz poprawa jakości powietrza w woj. łódzkim. Przedmiotowy projekt obejmuje głęboką modernizację energetyczną dwóch budynków parafialnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne:

- Termomodernizację obiektu kościoła parafialnego wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz wymianę oświetlenia na nowoczesne i wysoce energooszczędne oświetlenie LED

- Termomodernizację obiektu przy ul. Warszawskiej, uwzględniającą montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 11kWp (40 paneli o mocy 275Wp)na dachu obiektu, modernizację instalacji CO i C.W.U, modernizację oświetlenia nowoczesne i wysoce energooszczędne oświetlenie LED

Realizacja projektu ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych. Planowane jest również ograniczenie zapotrzebowania na energię oraz ograniczenie jej strat. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obiektów należących do Parafii niewątpliwie wpłynie pozytywnie na wizerunek, a tym samym estetykę i ład przestrzenny Gminy Aleksandrów Łódzki, a także wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego.Realizacja inwestycji uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego – obiekty objęte projektem,  są użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

 

Finansowanie:

RPO województwo łódzkie
Koszty całkowite: 2 214 280, 62 zł
Kwota dofinansowania: 1 530 193,92 zł 
 

 

 

 

Efektywne energetycznie obiekty Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi

 

Realizacja projektu pn: „Efektywne energetycznie obiekty Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi" ma na celu wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków kościoła i plebanii. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła również podwyższeniu standardu techniczno - użytkowego obu obiektów. Zakres przedsięwzięcia bezpośrednio wynika z przygotowanych audytów energetycznych. Obiekt zlokalizowany jest w Łodzi, przy ul. Retkińskiej 127. Wszystkie zaproponowane prace modernizacyjne wpływają na zmianę zapotrzebowania budynków na energię końcową o minimum 25%. Zmodernizowany obiekt będzie spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015 r. (...) Dz. U. z dn. 18 09 2015 poz. 1422 oraz w normach tam przywołanych.)

 

Finansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kwota pożyczki: 3 849 064, 00 zł

Wartość inwestycji: 4 010 064,00 zł

 

 

Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim - Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno - gospodarczy.

 

 

Realizacja projektu pn: Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno – gospodarczy”ma na celu poprawę efektywności budynków użyteczności publicznej. Ponadto wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków. Przedmiotowy projekt zakłada inwestycję w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do Archidiecezji Łódzkiej, zlokalizowanych przy ul. Głowackiego 11 w Tomaszowie Mazowieckim. Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano:

-  głęboką modernizację energetyczną budynków

- wymianę oświetlenia na wysokoenergooszczędne oświetlenie LED

- modernizację systemu CO i C W U

- przyłączenie budynków do sieci cieplnej, budowę ciepłociągu i węzła cieplnego

- montaż wentylacji mechanicznej w budynku szkolnym

Realizacja inwestycji uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego – obiekty objęte projektem,  są użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

 

Finansowanie:

RPO województwa łódzkiego
Wartość inwestycji: 2 226 394,19zł 

Wysokość dofinansowania: 1 892 435,07zł

 

 

 

Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim - Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno - gospodarczy.

Realizacja projektu pn: "Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek biurowo – gospodarczy " ma na celu wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków szkoły podstawowej i budynku administracyjno - gospodarczego. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła również podwyższeniu standardu techniczno - użytkowego obu obiektów. Zakres przedsięwzięcia bezpośrednio wynika z przygotowanych audytów energetycznych. Obiekt zlokalizowany jest w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Głowackiego 11. Wszystkie zaproponowane prace modernizacyjne wpływają na zmianę zapotrzebowania budynków na energię końcową o minimum 25%. Zmodernizowany obiekt będzie spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015 r. (...) Dz. U. z dn. 18 09 2015 poz. 1422 oraz w normach tam przywołanych.) Podstawowym zadaniem projektowanych działań, związanych z głęboką termomodernizacją dwóch budynków należących do Archidiecezji Łódzkiej jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej. Realizacja inwestycji polegająca na modernizacji i dociepleniu przegród pionowych i poziomych (ścian i dachów w obu budynkach), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w obu budynkach, modernizację źródeł ciepła (likwidacja kotła na węgiel, podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej), modernizację sieci wewnętrznej CO, montaż wentylacji mechanicznej w budynku szkolnym, modernizacja instalacji Ciepłej Wody Użytkowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w obu budynkach, optymalizację zużycia energii elektrycznej, co wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wyrażoną w tonach równoważnika CO2/rok – 543,55 MgCO2/rok co będzie miało miejsce w zakresie przedstawionym w audytach energetycznych, przygotowanych dla obu budynków. W efekcie w wyniku realizacji przedmiotowych działań zoptymalizowana zostanie gospodarka energetyczna w obu budynkach, a cele w tym zakresie zmaksymalizowane.

 

Finansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota pożyczki: 2 395 783,00 zł

 

 

 

Umorzenie pożyczki - Termomodernizacja budynku Studium Muzyki Koscielnej Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi.

 

 

Zadanie polegające na częściowym umorzeniu pożyczki, w celu realizacji innego zadania z zakresu termomodernizacji budynku - Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno – gospodarczy – Termomodernizacja budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej.
 

Finansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość umorzenia: 216 000,00 zł

 

 

 

Ekologiczna miasto i gmina Kruszwica - mikroinstalacje OZE dla mieszkańców

Przedmiotowy projekt poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozytywnie wpłynie na klimat. Wykorzystanie paneli solarnych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła pozwoli na zaspokojenie części zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu ograniczone zostanie zużycie tradycyjnych paliw, co przyczyni się do ochrony klimatu. W ramach projektu zostanie wykonanych 20 instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Na potrzeby projektu opracowano Kompletny wniosek dotacyjny wraz załącznikami, Studium Wykonalności, Analizę Środowiskową oraz Program Funkcjonalno Użytkowy.

Źródło finansowania:
RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Wartość inwestycji: 845 091,12 zł

Kwota dofinansowania: 422 545,56 zł

 

 

Mikroinstalacje OZE dla budynków mieszkalnych gminy Inowrocław

Projekt obejmuje swym zakresem rzeczowo-finansowym wykonanie 19 instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Inowrocław. Systemy te posłużą do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Projektem objęte są następujące mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje solarne do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej, instalacje powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Montaż instalacji OZE będzie stanowił swoistą konkurencję dla funkcjonujących obecnie, standardowych i zdecydowanie konwencjonalnych systemów.

Na potrzeby projektu opracowano Kompletny wniosek dotacyjny wraz załącznikami, Studium Wykonalności, Analizę Środowiskową oraz Program Funkcjonalno Użytkowy.

Źródło finansowania:
RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Wartość inwestycji: 605 665, 20 zł

Kwota dofinansowania: 302 832, 60 zł

 

 

Ekologiczny Inowrocław – mikroinstalacje OZE dla mieszkańców

Projekt przedsięwzięcia zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych do wytworzenia energii elektrycznej, instalacji solarnych i powietrznych pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w prywatnych gospodarstwach domowych mieszkańców Inowrocławia.Projekt zakłada, że zakresem rzeczowo-finansowym obejmie 17 instalacji OZE w prywatnych gospodarstwach domowych w obrębie Miasta Inowrocławia. Energia cieplna wytworzona dzięki pompom ciepła i instalacjom solarnym zostanie zużytkowana na potrzeby ogrzania ciepłej wody użytkowej. Projektem objęte są następujące mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje solarne do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej, instalacje powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Na potrzeby projektu opracowano Kompletny wniosek dotacyjny wraz załącznikami, Studium Wykonalności, Analizę Środowiskową oraz Program Funkcjonalno Użytkowy.

 

Źródło finansowania:
RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Wartość inwestycji: 583 434, 22 zł

Kwota dofinansowania: 291 717,11 zł

 

 

Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

 

Projekt dotyczy budynku kościoła o sześciu kondygnacjach,
wybudowanego w roku 1984 w technologii tradycyjnej o powierzchni 1050,31m2, oraz budynku plebani o czterech kondygnacjach wybudowanego w 1960 roku o powierzchni 655,87m2. Realizacja przedsięwzięcia, obejmującego kompleksową modernizację wraz z wymianą źródła ciepła, przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2, poprawy warunków użytkowania budynków, wpłynie na promowanie nowych technologii w budownictwie, wpłynie na poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców. Będzie to również pierwsza inwestycja na terenie wsi, która przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza i przyczyni się do osiągnięcia założeń programu.

 

Źródło finansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji: 1 139 739,00zł

Kwota dofinansowania: 1 025 765,00zł

 

Poprawa efektywności energetycznej kościoła parafialnego parafii św.Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksową termomodernizację zabytkowego kościoła wybudowanego w 1901 roku. Ma na celu wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego kościoła.

 

Źródło finansowania:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji: 863 002,00zł

Kwota dofinansowania: 733 551,00zł

 

 

 

 

Remont kościoła parafialnego parafii św.Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Projekt obejmuje wymianę dachu oraz posadzki zgodnie z zaleceniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku ze złym stanem technicznym obiektu, zagrażającym użytkownikom. Opracowano wniosek wraz z załącznikami.

 

Źródło finansowania:
Fundusz Kościelny

Wartość inwestycji: 799 583, 90 zł

Kwota dofinansowania: 534 715, 45zł

 

Mazańcowice, kościół p.w. św Marii Magdaleny :
remont dotyczy elewacji kościoła, wzmocnienia konstrukcji
chóru wewnętrznego oraz konserwacji polichromii.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację, objęcie remontem obiektu, jakim jest kościół parafialny w Mazańcowicach p.w. św. Marii Magdaleny , który ze względu na swoje walory zabytkowe i architektoniczne powinien zostań zabezpieczony, poddany konserwacji oraz przystosowany do wymogów współczesnego świata. Obiekt ten stanowi ważny ośrodek życia społecznego lokalnej społeczności. Wspólne działania parafian na terenie kościoła ukierunkowane są na umacnianie tożsamości lokalnej oraz patriotyzmu. Dzięki wykonanym pracom w zakresie konserwacji polichromii, remontu konserwatorskiego elewacji, wzmocnienia konstrukcji chóru wewnętrznego; zabytkowa, cenna substancja kościoła zostanie zabezpieczona, zachowana i utrwalona.

 

Źródło finansowania:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość inwestycji: 1 150 625, 84 zł

Kwota dofinansowania: 1 053 296,30 zł

 

Poprawa efektywności energetycznej domu zakonnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie ul. Łowicka 46

  Zaplanowane prace prowadzą do wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego obiektu. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację. Projekt dotyczy 6-kondygnacyjnego budynku wybudowanego w roku 1995 w technologii tradycyjnej, o łącznej powierzchni 2628,38 m2.

 

Źródło finansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji: 901 373,00 zł

Kwota dofinansowania: 766 168,00 zł

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie

 

Projekt dotyczy budynku o trzech kondygnacjach, wybudowanego w roku 1960 w technologii tradycyjnej. Do części składowych obiektu należą: kaplica, zakrystia i plebania o łącznej powierzchni 381,93m2. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda (OZE) typu Vitocal.

Są to działania na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Działalność na rzecz środowiska naturalnego jest szczególnie ważna, oraz stanowi element promowania postaw proekologicznych wśród okolicznych mieszkańców.

 

Źródło finansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji: 612 638, 00zł

Kwota dofinansowania: 551 374, 00zł

 

 

Copyright by Allando sp. z o.o. Tuszyn

Created with WebWaveCMS